Get Adobe Flash player

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fachgross-Handel Sławomir Dąbkowski, ul. Grotnicka 70, 64-140 Włoszakowice.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. wykonania umowy oraz realizacji stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „realizacja umowy”;
 4. wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa cywilnego, podatkowego, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”;
 5. marketingu oraz przedstawienia oferty (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”;
 6. rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „realizacja prawnie uzasadnionego interesu”.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogę być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z przepisów prawa, w przypadku nie podania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
 10. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowania lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
 11. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
 12. wniesienie sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
 13. przenoszenia danych osobowych,
 14. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 15. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 16. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 17. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Pani/Pana dane osobowe są przechowywyane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności oferty, a w przypadku wyrażania zgody – do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 19. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 20. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.